Zaujímavosti o stavebných materiáloch

Logo stavebnikStavebný materiál

 

Čo by ste mali vedieť pri výbere stavebného materiálu


Stavebný materiál Za stavebný materiál sa považuje akýkoľvek materiál, ktorý sa používa na stavebné účely. Patria sem prirodzene sa vyskytujúce látky ako hlina, kameň, piesok, drevo, dokonca aj vetvičky, lístie či ľad. Na rozdiel od nich sa vo veľkej miere používajú hlavne umelé produkty, niektoré viac a niektoré menej syntetické. Jedná sa nielen o konečné zabudované materiály a výrobky v stavbách, ale aj o suroviny potrebné na ich výrobu. Naopak za stavebný materiál sa nepovažujú zložitejšie stavebné prvky s charakterom viacprvkovej, alebo pohyblivej konštrukcie, ako okná či dvere. Výroba stavebných materiálov je v mnohých krajinách nosným priemyselným odvetvím. Sortiment súčasných stavebných materiálov je veľmi rozmanitý a veľký, materiály sa vyrábajú v rôznych modifikáciách.  

Podľa základného dokumentu pre trvalo udržateľnú výstavbu je potrebné spĺňať pri výrobe akéhokoľvek stavebného materiálu súčasnosti zásady efektívneho využívania zdrojov na ekologických princípoch. Splnením týchto požiadaviek a vysokých technických parametrov stavebných materiálov sa spĺňajú enviromentálne, ekonomické a socio – kultúrne aspekty. V praxi to znamená, že ich výroba musí korešpondovať s požiadavkami obyvateľstva na kvalitu a spoľahlivosť stavebnej konštrukcie , spojenou s úlohou nezaťažovať životné prostredie (konštrukcia musí byť trvanlivá aby nezaťažovala životné prostredie hromadiacimi sa skládkami odpadu z likvidácie budov). Spoľahlivý stavebný materiál znižuje náklady na údržbu, modernizáciu a rekonštrukciu budov. Technológia súčasnosti umožňuje napríklad zmenšiť prierezy stavebných materiálov, umožňuje znížiť spotrebu betónu a teda aj spotrebu prírodných surovín.

Výber stavebného materiálu je dôležitým momentom v stavebnej činnosti. Musí byť urobený tak, aby materiál bol vhodný na určené použitie a rozhodujú o tom požiadavky legislatívne, technické, ekonomické, environmentálne aj subjektívne. Pre racionálny výber vhodného stavebného materiálu je nevyhnutné poznať jeho vlastnosti. Každý stavebný materiál sa hodnotí ešte pred použitím a pevným zabudovaním do stavby.

Pri hodnotení sa berie zreteľ hlavne na:

- použiteľnosť s prihliadnutím na ekonomickú účinnosť
- trvanlivosť – splnenie požiadaviek počas životnostipri normálnej údržbe
- mechanická odolnosť a stabilita
- bezpečnosť v prípade požiaru
- hygiena, zdravie a životné prostredie
- bezpečnosť pri užívaní
- ochrana pred hlukom
- úspora energie a ochrana tepla
 

Ak hľadáte stavebnú firmu na dodávku kvalitného stavebného materiálu alebo predajňu stavebnín vo vašom okolí, pozrite si Katalóg stavebných firiem  a sekciu Tehly. Cez tento katalóg tiež viete zaslať dopyt - žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky v stavebníctve všetkým firmám, ktoré su v ňom zaregistrované.
 

Existuje však ešte množstvo ďalších skutočností, ktoré sa musia brať do úvahy. Ide hlavne o dopad ťažby, výroby, dopravy, stavebných technológií a životnosti toho ktorého stavebného materiálu na životné prostredie.
Zdroj a dostupnosť stavebného materiálu – znamená v praxi hlavne využívanie miestnych zdrojov s udržaním minimálnych nákladov na dopravu a zníženia emisií pri premiestňovaní najmä objemných a ťažkých stavebných materiálov.

Cena stavebného materiálu – nezahŕňa len hodnotu finálneho výrobku, ale aj na životný cyklus stavebných materiálov. Tu je zahrnutá cena za údržbu, výmenu a likvidáciu odpadu. V tejto súvislosti sa spomína tiež takzvaná enviromentálna cena – napríklad únik emisií prchavých organických látok pri údržbe, lepení, maľovaní a podobne. škodlivé účinky sa znižujú najčastejšie správnym výberom spojiva stavebných materiálov .


Jednoduchosť stavby – zvolené stavebné materiály a systémy pre ľahkú konštrukciu a montáž sú oveľa výhodnejšie, ako komplikované konštrukcie s nízkymi stavebnými toleranciami. Dizajn a návrh každej budovy by tak mal spĺňať úvahu o budúcom použití (recyklácií) stavebných materiálov aj z hľadiska prestavby či výmeny. Čím viac je stavebný materiál „prispôsobivý“, tým menej odpadu vznikne počas budúcej rekonštrukcie.


 Bezpečnosť a ochrana zdravia počas životnosti budovy – niektoré stavebné materiály môžu vydávať emisie a podporujú vznik zdraviu škodlivých chemických procesov. Mali by byť zvolené tak, aby tieto faktory minimalizovali či eliminovali.


Konštrukčná pevnosť  stavebných materiálov a trvanlivosť stavby – stavebné materiály by sa mali voliť tak, aby boli schopné zniesť bez komplikácií zaťaženie vyplývajúce z konštrukcie stavby nielen po celú životnosť, ale tiež pri jej rekonštrukcií či adaptovaní na iné účely. Vysoko odolný stavebný materiál poskytuje maximálne udržateľné riešenie a tým znižuje nároky na údržbu budovy. Všeobecne platí, že lacnejší stavebný materiál s nízkymi počiatočnými nákladmi majú v budúcnosti vyššie náklady na údržbu a enviromentálne náklady.


Tepelné vlastnosti, zvuková izolácia a požiarna odolnosť  stavebných materiálov – výber stavebného materiálu musí prispievať k dobrým tepelným vlastnostiam budovy a znižovať spotrebu energií v tom, že zahŕňa tepelnú izoláciu, ale napríklad tiež nepriezvučnosť budovy (zvuková izolácia). Odolnosť proti vlhkosti a navĺhaniu a musí byť v súlade s požiadavkami stavebného zákona o ochrane pred ohňom.

Mohli by vás tiež zaujímať články zo sekcie Stavebný materiál na www.stavebnik.sk, kde nájdete články o polystyrénových tvárniciach, kompozitných materiálov cez spojovacie materiály až po články o zámkových dlažbách.

Foto: xpindustries.com
(i.n.)